Algemene voorwaarden House of Visualz
E-mail: bjorn@houseofvisualz.nl
Website: www.houseofvisualz.nl

Artikel 1 – Definities
House of Visualz: House of Visualz, gevestigd te Enschede, KvK-nummer 80628788.
Klant: degene met wie House of Visualz een overeenkomst is aangegaan.
Partijen: House of Visualz en Klant samen.
Consument: een Klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen,
overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens House of Visualz.
House of Visualz en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken. House of Visualz en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant of van anderen uitdrukkelijk uit.

Artikel 3 – Aanbiedingen en offertes
Aanbiedingen en offertes van House of Visualz zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij er een andere termijn in het aanbod of de offerte staat. Aanvaardt de Klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn, dan vervalt het aanbod of de offerte. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij House of Visualz en de Klant dit schriftelijk
afspreken.

Artikel 4 – Aanvaarding
Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, mag House of Visualz de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding intrekken, zonder dat de Klant hieraan enige rechten kan ontlenen. Mondelinge aanvaarding van de Klant verbindt House of Visualz slechts, nadat de Klant deze schriftelijk of elektronisch heeft bevestigd.

Artikel 5 – Prijzen
House of Visualz hanteert prijzen in euro’s en inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals
administratie- of verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
House of Visualz mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in andere uitingen
altijd wijzigen. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door House of Visualz vastgesteld op grond van de werkelijk
bestede uren. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van House of Visualz, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is afgesproken.
Wanneer House of Visualz en de Klant voor de dienstverlening een totaalbedrag afspreken, is dit altijd een
richtprijs, tenzij schriftelijk anders is afgesproken. House of Visualz mag tot 10% van de richtprijs afwijken. House of Visualz moet de Klant op tijd laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen. De Klant mag het deel van de opdracht dat boven de richtprijs (vermeerderd met 10%) uitkomt laten vervallen, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen. House of Visualz mag zijn prijzen jaarlijks aanpassen. House of Visualz zal prijsaanpassingen meedelen aan de Klant voorafgaand aan de ingang ervan. De consument mag de overeenkomst met House of Visualz opzeggen wanneer hij het niet eens is met de prijsverhoging.

Artikel 6 – Betalingen en betalingstermijn
House of Visualz mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het afgesproken bedrag verlangen. De Klant moet een betaling achteraf binnen 14 dagen na levering hebben voldaan. De betalingstermijnen die House of Visualz hanteert, zijn fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de Klant het afgesproken bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij automatisch in verzuim en in gebreke is, zonder dat House of Visualz aan de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen. House of Visualz mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Artikel 7 – Gevolgen te late betaling
Betaalt de Klant niet binnen de afgesproken termijn, dan mag House of Visualz de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening brengen vanaf de dag dat de Klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend. Wanneer de Klant in verzuim is, moet hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding betalen aan House of Visualz. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Wanneer de Klant niet op tijd betaalt, mag House of Visualz zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant heeft betaald. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Klant, zijn de vorderingen van House of Visualz op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Weigert de Klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door House of Visualz, dan moet hij nog steeds de afgesproken prijs betalen.

Artikel 9 – Herroepingsrecht
Een consument mag een online aankoop binnen 14 dagen na aankoop zonder opgave van reden ongedaan maken. Dit herroepingsrecht geldt niet wanneer:
– de dienst logies, een reis, een restaurantbedrijf, vervoer, een cateringopdracht of een vorm van vrijetijdsbesteding betreft
– het een spoedreparatie betreft
– het weddenschappen en/of loterijen betreft
– de consument heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
– het een dienst betreft die met instemming van de Klant volledig worden uitgevoerd binnen de bedenktijd en waarbij de Klant uitdrukkelijk heeft verklaard van zijn herroepingsrecht af te zien
De bedenktijd van 14 dagen in lid 1, begint:
– zodra de consument een overeenkomst tot levering van een dienst heeft gesloten
– zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
– De consument kan gebruik maken van zijn bedenktijd door een mail met dat onderwerp te sturen naar
bjorn@houseofvisualz.nl, eventueel met behulp van het herroepingsformulier dat beschikbaar is op de website van House of Visualz, www.houseofvisualz.nl.

Artikel 10 – Opschortingsrecht
Tenzij de Klant een consument is, doet hij hierbij afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze
overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 11 – Verrekening
Tenzij de Klant een consument is, doet hij afstand van zijn recht om een schuld aan House of Visualz te verrekenen met een vordering op House of Visualz.

Artikel 12 – Verzekering
De Klant moet de volgende zaken voldoende verzekeren en verzekerd houden tegen onder andere brand,
ontploffings- en waterschade, en diefstal:
geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
zaken van House of Visualz die bij de Klant aanwezig zijn zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd De Klant geeft op eerste verzoek van House of Visualz de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel 13 – Garantie
Wanneer de Klant en House of Visualz een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor House of Visualz enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

Artikel 14 – Uitvoering van de overeenkomst
House of Visualz voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uit. House of Visualz mag de afgesproken dienstverlening in zijn geheel of deels laten uitvoeren door anderen. De uitvoering van de overeenkomst gebeurt in overleg en na een schriftelijk akkoord en betaling van een eventueel voorschot door de Klant. De Klant moet ervoor zorgen dat House of Visualz op tijd kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst. Zorgt de Klant er niet voor dat House of Visualz tijdig kan beginnen, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de Klant.

Artikel 15 – Informatieverstrekking door de Klant
De Klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de
overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik-baar aan House of Visualz. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. Wanneer en voor zover de Klant dit verzoekt, retourneert House of Visualz de betreffende bescheiden. Stelt de Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door House of Visualz redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de Klant.

Artikel 16 – Opzeggen dienst voor onbepaalde tijd
De Klant kan een overeenkomst voor een dienst voor onbepaalde tijd opzeggen. Een consument mag een overeenkomst voor een dienst voor onbepaalde tijd opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.

Artikel 17 – Intellectueel eigendom
House of Visualz behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen en maquettes, tenzij anders is afgesproken. De Klant mag de intellectuele eigendomsrechten in lid 1 niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van House of Visualz aan anderen tonen, ter beschikking stellen of op een andere manier gebruiken.

Artikel 18 – Geheimhouding
De Klant houdt iedere informatie, in welke vorm dan ook, die hij van House of Visualz ontvangt geheim. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende House of Visualz waarvan de Klant weet of redelijker-wijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan House of Visualz schade kan berokkenen. De Klant neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat hij de informatie in lid 1 en 2 geheimhoudt. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
– die al openbaar was voordat de Klant – deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de Klant
– die door de Klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Artikel 19 – Boetebeding
Wanneer de Klant het artikel over geheimhouding of intellectueel eigendom overtreedt, dan moet hij aan House of Visualz voor elke overtreding een onmiddellijk opeisbare boete betalen.
Is de Klant een consument dan bedraagt de boete in lid 1: € 1.000.
Is de Klant geen consument dan bedraagt de boete in lid 1: € 5.000
Daarnaast moet de Klant een bedrag van 5% van toepasselijke bedrag in lid 2 of 3 betalen voor elke dag dat die overtreding voortduurt. De Klant moet de boete in lid 1 betalen zonder dat een ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig is. Ook hoeft er geen sprake te zijn van schade. House of Visualz mag naast de boete in lid 1 ook een schadevergoeding eisen van de Klant.

Artikel 20 – Vrijwaring
De Klant vrijwaart House of Visualz tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door House of Visualz geleverde producten en/of diensten.

Artikel 21 – Klachten
De Klant moet een door House of Visualz geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele tekortkomingen. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan dat wat de Klant redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de Klant House of Visualz daarvan op de hoogte te stellen binnen 1 maand na het vaststellen van de
tekortkoming. Een consument moet uiterlijk binnen 2 maanden na het vaststellen van de tekortkoming House of Visualz hiervan op de hoogte stellen. De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat House of Visualz hierop gepast kan reageren.
De Klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de Klant en House of Visualz. Wanneer een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de Klant niet eisen dat House of Visualz andere werkzaamheden gaat verrichten dan is afgesproken.

Artikel 22 – Ingebrekestelling
De Klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan House of Visualz.
De Klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling House of Visualz ook daadwerkelijk op tijd bereikt.

Artikel 23 – Aansprakelijkheid Klant
Wanneer House of Visualz een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk
aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in die overeenkomst.

Artikel 24 – Aansprakelijkheid House of Visualz
House of Visualz is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. Wanneer House of Visualz aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst. House of Visualz is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden. Wanneer House of Visualz aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting.

Artikel 25 – Vervaltermijn
Elk recht van de Klant op schadevergoeding van House of Visualz vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

Artikel 26 – Ontbinding
De Klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer House of Visualz toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis. Is de nakoming van de verplichtingen door House of Visualz nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat House of Visualz in verzuim is. House of Visualz mag de overeenkomst met de Klant ongedaan maken, wanneer de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer House of Visualz kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen.

Artikel 27 – Overmacht
In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van House of Visualz door de Klant niet aan House of Visualz kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht. Onder de overmachtsituatie in lid 1 valt onder meer ook:
– een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp
– wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen
– stroom-, elektriciteits- internet-, computer- of telecomstoringen
– computer-virussen
– stakingen
– overheidsmaatregelen
– vervoersproblemen
– slechte weersomstandigheden
– werkonderbrekingen

Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet waardoor House of Visualz 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat House of Visualz kan nakomen.
Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de Klant als House of Visualz de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken. House of Visualz hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan de Klant te betalen, ook niet wanneer House of Visualz hiervan voordeel heeft.

Artikel 28 – Wijziging overeenkomst
Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de Klant en House of Visualz de overeenkomst aanpassen.

Artikel 29 – Wijziging algemene voorwaarden
House of Visualz mag deze algemene voorwaarden wijzigen. Wijzigingen van ondergeschikt belang mag House of Visualz altijd doorvoeren. Ingrijpende wijzigingen zal House of Visualz zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken. Een consument mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst opzeggen.

Artikel 30 – Overgang van rechten
De Klant kan geen rechten uit een overeenkomst met House of Visualz aan anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming van House of Visualz. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals in artikel 3:83 lid 2 BW.

Artikel 31 – Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat House of Visualz bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 32 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Klant en House of Visualz is Nederlands recht van toepassing. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van House of Visualz is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Klant en House of Visualz, tenzij de wet iets anders bepaalt.

Opgesteld op 21 september 2023.